چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
سد مخزنی سیازاخ
سد مخزني سيازاخ در استان كردستان و در 7 كيلومتري جنوب ديواندره و 95 كيلومتري شمال شهر سنندج بر روي رودخانه قز لاوزن واقع شده است.
سد مخزنی سیازاخ

سد مخزني سيازاخ در استان كردستان و  در 7 كيلومتري جنوب ديواندره و 95 كيلومتري شمال شهر سنندج بر روي رودخانه قز لاوزن واقع شده است.
اهداف اين طرح شامل تامين آب كشاورزي 22 هزار هكتار از زمي نهاي ساحل چپ و راست رودخانه، مسير ديواندره - بيجار، كنترل و تنظيم جريان هاي نابهنگام رودخانه قزل اوزن، افزايش اشتغال و بهبود وضعيت زيست محيطي منطقه مي باشد.

مشخصات پروژه

سد مخزنی سیازاخ: سد مخزنی سیازاخ
نوع سد: خاكي - سنگريزه اي
ارتفاع سد: 76/5متر از كف پي
طول تاج: 285 متر
حجم مخزن: 230،000،000 مترمكعب
نوع سرريز: دريچه دار
راه هاي دسترسي : 35 یکلومتر
حجم خاكبرداري: 206،000 مترمكعب
حجم خاكريزي: 1،820،000 مترمكعب
حجم حفاري: 26،000 مترمكعب
حجم بتن ريزي: 85،000 مترمكعب
طول تونل ها و گالر يها: 769 مترتاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۲
ارسال به دوستان