چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
تونلهاي آبرسان و كانال پاياب
اين پروژه شامل احداث تونلهاي آب رسان، شافتهاي عمودي كنترل دريچه ها، كانال پاياب نيروگاه و همچنين پل ارتباطي بين تاج سد و اتاق كنترل بوده و بخشي از طرح بزرگ سد مخزني كرخه در استان خوزستان می باشد.
تونلهاي آبرسان و كانال پاياب

اين پروژه شامل احداث تونلهاي آب رسان، شافتهاي عمودي كنترل دريچه ها، كانال پاياب نيروگاه و همچنين پل ارتباطي بين تاج سد و اتاق كنترل بوده و بخشي از طرح بزرگ سد مخزني كرخه در استان خوزستان می باشد.

مشخصات پروژه

حجم كل بتن ريزي:100،000 مترمكعب
طول كانال پاياب:260 متر
تعداد تونل هاي آبرسان:3 خط
طول كل تونلهاي آبرسان:1،350 متر
قطر تونلهاي آبرسان:5/ 5 متر
طول كل شفتهاي عمودي كنترل:187/5 ( 3 × 62/5 ) متر

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۹
ارسال به دوستان